Verkoopsvoorwaarden

1. Elke cliënt die ons een bestelling overmaakt, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een vertegenwoordiger, aanvaardt stilzwijgend de opgegeven algemene verkoopsvoorwaarden . Al onze offertes en verkopen geschieden volgens de onderstaande verkoopsvoorwaarden. Bijzondere verkoopsvoorwaarden – in strijd met de algemene – worden door ons schriftelijk vermeld in onze contracten. Alle voorwaarden afgesloten door tussenpersonen, zoals onze vertegenwoordigers, onze reizigers, onze agenten, enz… verbinden ons slechts nadat wij ze schriftelijk bevestigd hebben, zelfs indien wij voor voorgaande zaken zouden hebben nagelaten onze bevestiging in te zenden. De nietigheid van één of meer bepalingen impliceert niet automatisch de nietigheid van de overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Onze prijzen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbare stocks. De levertijden worden in offertes vermeld ten titel van inlichting : zij zijn niet gewaarborgd. De gebeurlijke vertragingen in de leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling van welke aard ook. De levertijd neemt aanvang na onze schriftelijke bevestiging van de bestelling.

3. Onze prijzen zijn berekend per duizend stuks, los geladen op vrachtwagen of dekschip, vertrek aan onze fabrieken te Sint-Lenaarts. Alle taksen zijn ten laste van de koper. De betaling geschiedt contant zonder korting. De factuur is steeds betaalbaar te Sint-Lenaarts, tenzij anders vermeld.

4. Indien onze facturen niet stipt betaald worden op de vervaldag, dan wordt het bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% met minimum van € 40.00 en dit ten titel van schadevergoeding. Facturen niet betaald op de vervaldag brengen eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 10%.

5. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de koper. Ingeval van betaling door middel van cheques of wissels gebeurt de eigendomsoverdracht op de koper slechts na volledige kwijting van de hoofdschuld en de bijkomstige kosten.

6. In geval van overlijden, onbekwaamheid, faillissement, staking van betaling, ontbinding of verandering van de contracterende maatschappij of firma, of bij in gebreke blijven van betaling, behouden wij ons het recht voor hetzij de verkoop te annuleren, hetzij de levering te schorsen, en in ieder geval zonder verwijl betaling te eisen van al de geleverde goederen.

7. In geval van faillissement van de bezitter van de geleverde goederen, welke nog niet betaald zijn, vallen deze niet in massa van chirografaire schuldvorderingen, maar bestaat er een bevoorrechte schuldvordering ten onzen gunste. Wij houden ons het recht voor hiervan onmiddellijk een volledige betaling ofwel teruggave van de goederen te eisen.

8. Alle orders welke ten gevolge van overmacht niet binnen de vastgestelde termijn uitgevoerd werden, worden geannuleerd.

Worden als overmacht aanzien : het ontbreken van brandstoffen, werkkrachten, grondstoffen, onderbreking van het vervoer, verhoging van de invoerrechten, oorlog, oproer, mobilisatie, stakingen, overheidsmaatregelen en in het algemeen elk feit onafhankelijk van onze wil, dat de uitvoering van onze verbintenissen hindert. De koper zal geen enkele schadeloosstelling kunnen eisen.

9. De goederen worden verkocht, genomen en aanvaard ter plaatse waar onze stocks zich bevinden, hetzij op de fabriek, hetzij op de stapelplaatsen. Elke terugzending welke vooraf niet schriftelijk werd aangekondigd en door ons werd aanvaard, zal geweigerd worden.

10. De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling, zelfs indien de verzending franco geschiedt. Deze clausule geldt eveneens indien wij de goederen op het werk leveren, in welk geval de koper de gemakkelijke toegang van geladen vrachtwagens moet verzekeren en deze onmiddellijk door zijn zorgen doen afladen.

11. De afmetingen, het gewicht en andere karakteristieken zijn slechts ten titel van inlichting opgegeven, zonder de volstrekte juistheid ervan te waarborgen. Al onze producten worden afgeleverd met een mogelijke afwijking in de afmetingen van 3% minder en 3% meer, tenzij anders overeengekomen. Monsters worden voorgelegd ter oriëntatie echter zonder de volstrekte gelijkheid te waarborgen met eventuele leveringen. Overigens gelden de voorschriften van het typebestek Nr 104 van het Ministerie van Openbare Werken.

12. Als eerste keuze gevelstenen worden beschouwd alle stenen met minstens een goede kop en een goede strek. Op aanvraag van de cliënt kunnen wij een strengere sortering uitvoeren mits een verhoging van de basisprijzen op afspraak.

13. Als tweede keuze gevelstenen worden bedoeld de stenen met beschadigde koppen of beschadigde strek. Deze prijzen worden bepaald op afspraak.

14. Als eerste keus gewone metselstenen en holle welfselstenen worden beschouwd alle voldoende gebakken stenen. Onvoldoende gebakken stenen worden beschouwd als tweede keuze en verbrande stenen als derde keuze.

15. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de acht dagen na afhaling of levering van de goederen.

16. Ingeval de contracterende partijen overeenkomen een geschil te onderwerpen aan een scheidsrechterlijke beslissing, zal elke partij binnen drie weken na vordering van de tegenpartij een scheidsrechter aanstellen. Het scheidsgerecht zal oordelen op grond van de overeengekomen leveringsvoorwaarden. Voor het overige zijn de bepalingen van de Burgerlijke Wetgeving toepasselijk. Deze verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerd door Belgisch Recht.

17. Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze firma zijn bevoegd in geval van een geschil.